Przeglądy okresowe budynków

 

Przeglądy okresowe budynków wykonywane przez nasz Zespół są wykonywane zgodnie z:

Ustawa Prawo Budowlane:

art. 62 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli , co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kontroli elementów budowlanych obiektu oraz instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kontroli instalacji sanitarnych
 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, wymagane uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wymagane Świadectwo Kwalifikacyjne w gr. 3 w zakresie Eksploatacji i Dozoru (kontrola inst. gazowych), uprawnienia mistrza kominiarskiego (kontrola przewodów kominowych) oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kontroli instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie;

art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat:

 1. polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kontroli elementów budowlanych budynku oraz instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kontroli instalacji sanitarnych
 2. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; wymagane uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz Świadectwo Kwalifikacyjne w gr. 1 w zakresie Eksploatacji i Dozoru

art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków: wymagane uprawnienia analogicznie z ust. 1 pkt. 1

 1. o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych
 2. o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

art. 62 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2

Informacje dodatkowe

 1. w trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli
 2. instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać; kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. użytkowane są już ponad 15 lat, przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2010 r.

Nasz zespół może wykonać dla państwa przeglądy:

 • budowlane ( w pełnym zakresie lub w specjalności kontrukcyjno-budowlanej)
 • sanitarne (wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, c.o. c.w.u, z.w.u, kan, urządzeń służących ochronie środowiska )
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarami
 • instalacji gazowej wraz z próbami szczelności
 • uzupełnienie, przeszkolenie w prowadzeniu, jak i założenie Książki Obiektu Budowlanego

Zasady Współpracy:

Pracujemy dla Klientów Indywidualnych oraz sieciowych, których obiekty oraz budynki zlokalizowane są na terenie Podkarpacia. Naszym Klientom oferujemy zarówno jednorazowe przeglądy, jak
i  długofalową współpracę.


Projekt i wykonanie spark-system.pl